Čechyňská 23 60200 Brno
+420 774 448 900

Odměňování

Na výši odměny za poskytování právních služeb, případně na způsobu jejího pozdějšího určení se s klientem vždy předem dohodneme tak, aby cena za právní služby byla pro klienta co nejvíce transparentní. Rozhodujícím kritériem pro určení její výše je pro nás především složitost věci, obtížnost jejího právního řešení a časová náročnost. To znamená, že v jednoduchých věcech bude cena právní služby nízká, a to bez ohledu na hodnotu předmětu úkonu právní služby.

Způsob sjednání odměny závisí na charakteru záležitosti, jejíž zařízení klient požaduje.

Při sjednávání odměny preferujeme dohodu o pevné částce, kterou klient za poskytnuté služby zaplatí.

Dalším možným způsobem určení odměny je dohodnutí sazby za jeden úkon právní služby. Takový způsob je vhodný pro zastupování ve věcech, u nichž nelze předem přesně stanovit rozsah výkonů advokáta.

Vyloučena není ani dohoda advokáta s klientem, že odměna bude stanovena podílem na hodnotě věci. To za předpokladu, že půjde o odměnu přiměřenou.

Možné je i sjednání odměny podle výsledku věci. V takovém případě je odměna stanovena, tak jako v předchozím případě, procentním podílem, ale její výše bude závislá na úspěchu ve věci, např. v soudním sporu.

Častou formou odměňování je dohoda s klientem o paušální odměně za určité období bez ohledu na konkrétní objem v tomto období poskytovaných právních služeb. Tento způsob je vhodný v případě soustavného dlouhodobého právního poradenství v různých záležitostech.

Vedle shora uvedených způsobů odměňovaní je možné sjednat s klientem také časovou odměnu. Potom je odměna stanovena určitou částkou za každou hodinu činnosti pro klienta.

V případech, kdy odměna není výjimečně určena smlouvou s klientem, řídí se její výše advokátním tarifem, tj. vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů. Jde o tzv. mimosmluvní odměnu.

Pokud bude součástí právních služeb zastupování klienta v řízení před soudy, může klient v případě úspěchu ve věci očekávat, že náklady, které na vedení soudního sporu vynaložil, tedy i odměnu advokáta, mu zaplatí ve věci neúspěšná protistrana. Výše odměny je v takovém případě stanovena rozhodnutím soudu podle ustanovení vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Mezi výší odměny stanovené soudem a výší odměny, která byla mezi advokátem a klientem dohodnuta, není žádný vztah. Proto může být odměna určená soudem vyšší nebo nižší než smluvní odměna, přičemž dohodou s klientem je řešeno naložení s případným rozdílem mezi těmito částkami.