Čechyňská 23 60200 Brno
+420 774 448 900

Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje právní pomoc ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Tato činnost zahrnuje především zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajobu v trestních věcech, udělování právních porad a konzultací, sepisování listin, zpracování právních rozborů, stanovisek a rešerší.

Komplexní právní služby jsme připraveni poskytnout zejména v těchto oblastech:

a) občanského práva

– sepisování smluv (nájemní smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce),

– převody nemovitostí, zastupování před katastrálním úřadem,

– nájem bytu, společný nájem bytu manžely, skončení nájmu bytu,

– vymáhání pohledávek (smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, smlouvy o zajišťovacím převodu práva apod., žaloby na zaplacení pohledávky),

– vypořádání společného jmění manželů,

– zastupování před soudem v civilním řízení,

b) obchodního práva

– správa a vymáhání pohledávek z obchodního styku,

– sepisování obchodních smluv a jiných listin,

– právní pomoc při založení společnosti, případně jejím zrušení a likvidace,

– organizace valných hromad,

– zastupování před obchodním rejstříkem,

– zastupování v soudních sporech,

c) směnečného práva

– vystavování směnek, převody směnek, inkaso směnek,

– zastupovaní před soudy ve směnečném řízení,

d) konkursního práva

– zastupování věřitelů v konkursním řízení,

– zpracování a podání přihlášky pohledávky vůči úpadci,

– zastupování ve sporech vyvolaných konkursem,

e) pracovního práva

– uzavření, změna a skončení pracovního poměru – pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce,

f) správního práva

– zastupování před správními úřady (tj. před živnostenským úřadem, finančním úřadem, stavebním úřadem a dalšími),

– zastupování v přestupkovém řízení,

g) trestního práva

– obhajoba obviněného,

– zastupování poškozeného,

– kvalifikované sepsání trestního oznámení.